तुळशी विवाहासाठी काढा या अगदी सोप्या पद्धतीच्या तुळशी वृंदावन रांगोळी...!